آموزش طب اسلامی

آشنایی با نظام عالم

زمانی که خداوند دریاها رو در عالم دنیا آفرید دریا ها فخر فروشی کردند که برتر هستند و خداوند زمین را آفرید که بر دریاها غالب شدند و اینگونه دریاها ذلیل شدند و سپس زمین فخر فروشی کرد و خداوند کوه ها رو آفرید و اینگونه زمین ذلیل شد و کوه ها فخر فروشی کردند و سپس خداوند آهن رو آفرید و اینگونه کوه ها ذلیل شدند و آهن فخر فروشی کرد و خداوند آتش را آفرید و اینگونه آهن ذلیل شد و سپس آتش فخر فروشی کرد و خداوند آب را آفرید و اینگونه آتش ذلیل شد و آب فخر فروشی کرد و خداوند ریح را خلق کرد و این حدیث ادامه دارد که ما فعلا تا همینجا بسنده می کنیم برای بحث مون و بر اساس این روایت اگر دریاها را بلغم و زمین و کوه و آهن را سودا و آتش را صفرا و آب را بلغم بگیریم در نتیجه سودا حریف بلغم و صفرا حریف سودا و بلغم حریف صفرا می باشد لذا اگر در فرد غلبه بلغم وجود داشته باشد بدون شک سودا در حالت مغلوب هست و اگر سودا غلبه داشته باشد صفرا در حالت مغلوب هست و همین طور اگه صفرا غلبه داشته باشد بلغم در حالت مغلوب هست

بیان چند مثال

مثال یک:

وقتی کسی صفرایی هست بهش توصیه میشود آب بخورد آب در بدن تولید بلغم می کند پس درنتیجه وقتی کسی صفرایی هست ما باید بلغم را دراو افزایش دهیم مانند کاری که داروی صفرا بر انجام می دهد چون از محتویات آن تخم خرفه و سبزی خرفه هست که طبع آن سرد هست و با این کار صفرا را کاهش می دهد.

مثال دو:

وقتی کسی یبوست شدید داره (یعنی غلبه سودا داره) بهش مرکب دو میدیم که گرمی هست و باعث افزایش صفرا هست یعنی با افزایش صفرا کاهش سودا را داریم

مثال سه:

کسی که برص یا پیسی داره (یعنی غلبه بلغم و دم را با هم دارد) معصوم برای این بیمار گوشت گوساله و برگ چغندر تجویز میکنند و همانطور که میدونید  گوشت گوساله سودا زا هست و برگ چغندر برای اصلاح دم استفاده می شود در نتیجه امام در اینجا از گوشت گوساله که مایه مرض هست برای افزایش سودا استفاده می کنند که غلبه بلغم برطرف شود.

مثال چهار:

در حدیث هست که ماهی کم بخورید که بدن را ذوب می کند چرا؟

چون ماهی باعث افزایش بلغم میشود و با توجه به قوانین بالا افزایش بلغم یعنی کاهش سودا و کاهش سودا یعنی ضعف عظلات چون قبلا گفتیم که عضلات بدن از سودا هستند

توجه داشته باشید هر جا صحبت از قدرت و قوت شد یعنی سودا افزایش پیدا می کند

آشنایی با حدیث نظام عالم

 

مثال های کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید