لیست نمایندگی های مورد تایید دفتر استاد تبریزیان

استانشهرنام و نام خانوادگیساعات پاسخ گوییشماره پاسخ گویی
آذربایجان شرقیتبریزسید رسول رضوی نیا*10-2009149029776
04135236071
تلگرام:
09147560026
t.me/teb_eslami115
آذربایجان شرقیتبریزسلطان پور 12-18 09143091988
آذربایجان شرقیتبریزوحید قادری
مهران قاسم زاده
8-2209023576550
09148887276
آذربایجان شرقیتبریزقطبی10-2209369763474
09104008101
آذربایجان شرقیتبریزپریناز شعبانی09146140287
آذربایجان شرقیتبریزافشین ربیعی24 ساعته09143001599
09022531210
@teb_eslami10
آذربایجان شرقیتبریزفرزاد لوحی وش *11-14
18-21
09393209598
آذربایجان شرقیتبریزابراهیم رحیم پور9-13
16-20
09058668230
آذربایجان شرقیتبریزفاطمه نعیمی8-2209146573977
09331593631
آذربایجان شرقیتبریزمجتبی مهاجر12-1809364152626
آذربایجان شرقیتبریزمحمد رضا آزادی9-2209398449246
@salamatkadeojan
آذربایجان شرقیتبریزمحمد سعیدیان *10-2009149091384
آذربایجان شرقیتبریزنوید ارفع *8-2209378327586
09146307040
لینک کانال تلگرامی:
t.me/darookhaneh14
آذربایجان شرقیهادی شهر و جلفاآقای بهاری8-2209914170040
09141932767
t.me/organichakim
آذربایجان شرقیآذر شهر ، آخی جهان، گوگان، ممقان، عجبشیر و حومهفاطمه نصیری8-2209044628504
t.me/darokhaneh_t
ebe_eslam
آذربایجان شرقیتبریز، عجبشیر، مرند، شبستر اصغر اسماعیل پور 8-2209901273927
آذربایجان شرقیهشترود، میانه، بستان آباد، قره اغاجمحمد وهب شیری10-14
19-22
09368137594
@TEBBE_14MASOO
M
توزیع دارو
@TEBBE_HAYAT
آذربایجان شرقیمیانه، ترکمانچای و کاغذ کنانعزیزه مهدیلو ترکمانی11-14
16-18
09142150933
آذربایجان شرقیاهرصدیقه نظر زاده9-1709220384608
آذربایجان شرقیاسکو، سهند، خسروشهر،ایلچی، سردرودرضا علیزاده13-15
19-21
09380312392
آذربایجان شرقیهشترودمحمد فروغی8-2209141243836
آذربایجان غربیارومیهدکتر قربان نژاد*04433436480
آذربایجان غربیارومیهحسین احمدی09148625426
آذربایجان غربیارومیهمحمدی*8-2209149361362
آذربایجان غربیارومیههدایت سینافرد8-2109918079965
آذربایجان غربیارومیهعظیمی09147948004
آذربایجان غربیارومیهلیلا لطیفی10-1809387382387
آذربایجان غربیارومیه حوریه مهدیزاده09145283446
آذربایجان غربیارومیهخانم پاژنگ09149397051
آذربایجان غربیارومیهمحمد محمدی09146100152
آذربایجان غربیارومیه آقای حبیبی09127503350
آذربایجان غربیارومیهقناعتی09149409350
آذربایجان غربیارومیهدانشوند09055050263
آذربایجان غربیارومیهگلچین09149736650
آذربایجان غربیارومیهاحمد محمدی09144452667
آذربایجان غربیارومیهناهید یوسفی10-2109337274785
آذربایجان غربیارومیهخانم علیزاده09144489124
آذربایجان غربیارومیهخانم کاظمی09141480158
آذربایجان غربیارومیه عشرت اقلیمی09146800801
آذربایجان غربیارومیه رحیمه مهدیزاده09145169670
آذربایجان غربیارومیهحبیب زاده09149204530
آذربایجان غربیارومیهمطهر عباسی09355304542
آذربایجان غربیشاهین دژمحسن بلندی*17-2009143825210
آذربایجان غربیشاهین دژرضا امامی*15-2109148083571
04446327180
آذربایجان غربیشاهین دژ الناز شاهی17-2009045298216
آذربایجان غربیخوی اصغر اسماعیل پور8-2209901273927
آذربایجان غربیقره ضیاء الدینآقای علیزاده09148423216
آذربایجان غربیقره ضیاء الدین دکتر اکبری09304573396
آذربایجان غربیماکوآخوند زاده09148570842
آذربایجان غربیماکوجواهر ابخضر9-2309339836991
09148853696
آذربایجان غربینقدهخانم قلیزاده09144397797
آذربایجان غربیپیرانشهرسلطانی09149481825
آذربایجان غربیپیرانشهریوسفی09332782352
آذربایجان غربیسردشتابراهیمی09146034001
آذربایجان غربیتکابفتاحی09148838465
آذربایجان غربیتکابعبدی وند09106125818
آذربایجان غربیتکابمیکائیلی09903794800
آذربایجان غربیانزل –قوشجییوسفی09199718608
آذربایجان غربیانزل – قره باغکرم زاده09148003874
آذربایجان غربیانزل _ نجف آبادرضاپور09142079103
آذربایجان غربیانزل-باریمهنتی09144481985
آذربایجان غربیمیاندوآبعزت الله موظف09148727892
09031269170
آذربایجان غربیمیاندوآبسعید داودی09396723893
آذربایجان غربیمیاندوآبسید مرتضی مراثی16-2009223350847
اردبیلاردبیلمهدی بنیادی*8-2209377950052
@Tebe_Eslami_Tabrizian
اردبیلاردبیلجواد باروق10-14
16-21
09147542365
t.me/salamatsarar
azavi
اردبیلاردبیلسعید شهبازی09383371942
09015105564
اردبیلاردبیلکیوان افتخاری8-12
17-22
09141182856
اردبیلاردبیلمحمد صادق نواختی
مقدم
09352406969
اردبیلاردبیلابوذر رمزی14-2209149526339
اردبیلاردبیلفخرایی10-14
17-22
09143585321
اردبیلمشگین شهر جواد قهرمان زاده10-14
16-21
09147542365
09914206100
04532546267
@HADISTEBBI
اردبیلمشگین شهرفردین اذری (حجامت)09368924500
اردبیلدروازه مشکین حمید رضا جمالی15-1709147456253
اردبیلخلخال، کوثر،
هشتجین
معبود عبادی زاده10-12
15-19
09217456272
09149880458
اصفهاناصفهان
زرین شهر
شاهین شهر
سپاهان شهر
بهارستان
فالورجان
شهر ابریشم
جناب آقای رسول
باقری*
و خانم سمانه راسخ
شماره نوبت دهی جهت
مشاوره :
ساعت 9 صبح-10 صبح
09900743619
شماره سفارشات:
09900743619
اصفهانسینا نیری09911766403
اصفهاناصفهانخانم نصری18-2009308964731
اصفهاناصفهاناشرف زمانی
اصفهاناصفهان نبوی نیا10-2209137866229
اصفهاناصفهانمحمد جواد ترکی09175930719
اصفهاناصفهانمنصوره تورجی زاده8-12
16-20
09139150133
اصفهاناصفهانعلیرضا امانی6-10
16-17
09302173928
اصفهاناصفهانرهنما09162943490
اصفهانزرین شهرفرزانه صالحی16-2009302491622
اصفهانزرین شهرابراهیم مختاری09139371428
اصفهاناصفهان ودرچه ناهید نصری9-2009907057929
09223125862
اصفهانمحمد صادق شیرزاد*17-2009915784011
09919694383
@tabolaama
اصفهانمبارکهعلی اسدی16-2009139760696
برادران: 09139749973
خواهران : 09923344927
اصفهانمبارکه کیوان برومند14-2009132387595
اصفهانمبارکه فریبا صفایی09133358421
اصفهانمبارکهزهرا اسدی9-16آقایان :
09130115708
خانم ها :
09132388564
اصفهانبهارستانسعید نصری نصرآبادی9-13
14-22
09103140776
09908180112
اصفهاننجف آبادفرشته میرزایی8-2009387826806
اصفهاننجف آباد (علویجه) مرضیه صادقی10-2009920706385
اصفهانخمینی شهر، تیران،
درچه، نجف آباد
سعید کبیری
أم البنین رنجکش
10-13
به غیر از روزهای پنجشنبه
وتعطیل
09100987650
09139137653
اصفهانخمینی شهر عموشاهی8-2209198092319
اصفهانمصطفی رجایی8-2209017247323
09131087261
اصفهان آران وبیدگل مریم حسینی نصر آبادی18-2109135607626
اصفهانگلپایگان محمد حسین منتظری8-10:3009136877241
البرزکرج احمد ناصری*14-2009197075937
09188103068
البرزکرجحسین نجفی فرد9-11
16-22
09125614312
البرزعلی اصغر محمدی10-1809363493634
البرزسید احسان زمانی
زاده
10-1309192710548
البرزکرجسید علی مجیدی*10-1809123607948
البرزکرج (عظیمیه) مهدی علی نجفی*9-2209108431120
البرزکرجسید رحیم قاضی میر
سعید
8-12
فقط واتساپ
09124648091
البرزکرجسعید اقتصادی9-14
16-20
09121955828
البرزکرجمهدی سلیمانی8-2309197075937
البرزکرج سعید هاشم پور*11-1309335049994
البرزکرجمقیم بیگی09050867500
البرزکرجمریم رستمی11-2009010529264
البرزکرج عباس کلهر9-2109195205746
09027394952
البرزکرجمنیره رضایی09039407335
البرزکرجنفیسه قدمی9-2109905930823
09192899953
البرزکرج وحومهخانم حسینی
(خانم دمیرچلی)
09038363103
البرزدهقان ویلا
حومه کرج
پروین عباسی
مخصوص بانوان
9-12
16-20
09363772210
البرزکرج-شهریار-
شهرقدس-
فردیس
قیلاوی زاده9-2109165145160
t.me/teb_alhayat
البرزکرج، فردیس،
مالرد، مشکین
دشت، اندیشه
جمشید سیل سفور13-1509122017836
09045732073
البرزنظرآبادرقیه همتی16-2209017385477
09108824430
ایلامچرداولبتول انوری10-12
17-20
09909967523
ایلامدره شهرخانم حدادی10-2009180860456
ایلامزهرا موحد10-1809305658508
ایلامایالم-مهران-
ملکشاهی
رضا قاسمی18-2009337540265
09354122706
ایلامدهلرانزینب پور مقدم17-1909184624253
09102995570
بوشهربوشهر،
برازجان، گناوه،
عسلویه
حمید رضا
جعفری*
8-2209170430846
(کازرون)
( 09176290446
بوشهر(
09909290446
)شیراز(
ارسال محصول
09053027630
بوشهربوشهر سید محمد رضا
حسینی *
09194791049
بوشهربندرکنگانزارع10-11:30
15-22
09174113303
بوشهربرازجانکامران کاویان پور10-12
18-20
09037360426
تهرانتهران و شهرری
(دارالشفاء نرجس
خاتون)
علی رضا ولی زاده*
خانم لطفی
9-22 شماره نوبت دهی
09363065478
09102177564
توضیح دارو در فضای مجازی
09102174564
ارسال دارو در فضای مجازی
09102177564
09391804034
لینک کانال تلگرام :
t.me/daroshefaenarjesk
hatoon313
تهرانتهرانسر، شهرک
دریا، شهرک
استقالل، پونک،
سید محسن رضوی* شماره نوبت دهی و ارسال دارویی
:
09918559979
09918121060
شماره توضیحات دارویی از طریق
تلگرام:
09360295525
لینک تلگرام وسروش وایتا :
@paygaheteb
تهرانتهران وحومهعلیزاده*09226323100
تهرانیافت آبادلیلا شاهمرادی10-2009919022752
@tebyantebeslamii
تهرانشهر قدس هاجر علی نژاد10-2209364244047
تهرانجنوب غربی
تهران (اسلامشهر،
چهاردانگه، نسیم
شهر، گلستان،
نصیر شهر و رباط
کریم)
مرتضی محمدی*10-179102177564
09374444330
پاسخ گویی در واتس اپ :
09102174564
09102177564
جهت ارسال دارو ومحصوالت )واتس
اپ(:
09102177564
09374444330
09391804034
تلگرام وایتا :
@khatoonstore313
تهرانتهرانلیلا تبریزیان*09031782181
تهراناسلامشهر_گلستان
_صالحیه
فاطمه حسن زاده
(ماساژ درمانی بانوان)
16-1809228900127
تهراناسلامشهرپروین رحیم زاده09376566940
تهرانغرب تهرانجمال الدین
منصوری*
14-1309193512885
09384922827
تهرانشرق تهران
شهرک غرب
سعادت آباد
یافت آباد
محمد منصوری*8-2209361688524
09178452056
02133303300
تلگرام: tebolrasoll@
شهرک غرب وغرب تهران
09124934361
تهرانتهرانسید روح الله موسوی*12-2009013313901
تهرانتهرانسعید شرافتمند09014420581
تهرانتهرانحسن مختاری18-2009033603120
@TE_GHADIMOLEHSAN
تهرانتهران
(خیابان دماوند)
محمد شکوهی اقدم09124398747
تهرانتهرانسمیه داود آبادی
(مخصوص بانوان)
18-2009031245809
تهرانتهرانمجتبی فروشانی18-2009127332974
تهرانتهرانمهدی باقریان
(مرکز طب دین)
شماره نوبت دهی :
09030917106
ارسال دارو :
09190851315
پیگیری سفارشات:تهران
09021235319
سایت :
Tebdin.com
تهراندولت آبادمیثم ترابی10-2009193238671
تهرانشرق تهرانلیلا هاشمی10-2009304744803
تهرانتهران
(تهرانپارس)
ابوالفضل شایقان10-1609194805097
تهرانشهرستان پردیس
(پردیس وبومهن)
مسعود کرامتی09028026486
تهرانفریده عبدی16-1809102930473
تهرانرضا ابراهیمی
اصل*
8-1709121546332
09192098799
تهرانعلی علی پور10-2209357524103
تهرانفرشته سالمی
رویندزق
17-1909024241869
تهرانحسین سرخیل16-2009399996706
تهرانسید عادل سعیدی
نژاد*
9-2209190381107
تهرانمحمد جواد حاجی
نژاد
11-13
17-20
09124762601
تهرانمهدی کریمی8-2209125041669
09357031411
تهرانمهدی صفائی12-1709195992941
تهرانتهرانعباس پور شامی09121434460
تهرانتهرانمحمد علی ابراهیم
پور بزرگ
13-1709193254617
تهرانتهران فاطمه ناصری
زاده
09197323149
تهرانتهران فاطمه سلیمانی09193587107
تهرانتهران
(منطقه 12)
محمد باقر قاسم پور9-11
14-19
09139411009
تهرانتهرانطاهرقلی09122065846
تهرانتهرانخانم رحیم نژاد09909040630
تهرانتهرانرضا بذرافشان15-2209360220012
تهرانشهرستانبهارستان
(نسیمشهر،
رباطکریم،
صالحیه،نصیرشهر،
گلستان)
رضا امامی*8-2209372594332
تهرانرباط کریم وپرند حسین مختاری11-1809198137074
تهرانشهر ریمهدی عباسی
کسبی*
10-2209197240717
تهرانشهر ریسمیه ارجستانی09351087100
تهرانشهر ریمریم ترکاشوند
راضیه ترکاشوند
10-2209358320090
09109513295
09356341429
لینک تلگرام :
@eslaamteb
تهرانشهر ریسید مرتضی غمخوار14-2009306499049
تهرانشهر ریمرتضی قنبری09372992043
تهرانشهر ریسیده زهرا رفیعی14-2009382969391
تهرانتهرانسید جواد موسوی*09904406416
t.me/tebbozendegie
eslami
تهرانتهرانسخاوتی10-14
17-21
09336882802
تهرانتهران
منطقه 19( عبدل آباد)
محمد صادق رفیعی8-2209127188173
09379895884
تهرانتهران
منطقه 19
(شهرک شریعتی)
محسن نجف پور9-12
14-17
09396236736
02155450897
تهرانشمال و غرب
تهران
زهرا یوسفی*10-2209100683146
09109562988
تلگرام: TorbatTeb@
تهرانتهرانزینب یوسفی13-17فروشگاه محصولات:
@Torba
09036007406
تهرانتهرانصادق پریاری9-2109194563368
تهرانتهرانکاظم کاظمی09398506565
02636100347
تهرانتهران
نسیم شهر،رباط
کریم، نصیرشهر،
گلستان،
صالحیه،بهارستان
حبیب الله نورانی10-2009338283265
@habibnorani
تهرانشمال شرق تهران
(شمیرانات)
احمد ناصری*09187103068
09106600582
تهرانشمال شرق
لواسان
مینی سیتی
شهرک محالتی
شهرک قائم
نفت
لویزان
مریم نصیری یکشنبه، دوشنبه،
چهارشنبه، پنجشنبه
17-9
09044015546
تهرانشهرک غربسید عادل سعیدی
نژاد*
8-2209190381107
تهرانشهرک غربمرضیه راهی8-2209190381106
تهرانتهراندکتر علی آراسته*8-2209124701804
تهرانتهراندکتر حسین
علیرضایی حسه
(پزشک)*
تلگرام، سروش، ایتا09376190942
تهرانتهرانابوالفضل یعقوبی10-1809102767998
تهرانتهرانآقای دکتر همتی* 09915253356
@HAYATETAYEBB
ارسال محصوالت:
@HAYATETAYYEBB
تهرانتهرانحجت الله مسعودی6-2209106600582
www.sabadesalamati.i
r
@sabade_salamat
تهرانتهرانزینب اجاقلو10-2009305241122
تهرانتهران وحومهخانم حسینی
(خانم دمیرچلی)
09038363103
تهرانتهران (شمال شرق)مریم نصیری8-1309124025546
تهرانتهرانحسین دوستیان09901361255
تهرانتهرانفاطمه سلیمانیشنبه الی چهارشنبه 17-22
نج شنبه وجمعه 10-22
09193587107
تهرانتهران
(میدان آیت الله سعیدی)
عباس جهاندیده09021991589
تهرانتهرانعلی دباغ10-1609228538563
تهرانتهران ـ ورامین هادی ولی زاده*19-2209123065478
0936305478
055975176
ارسال محصول در فضای
مجازی
09391804034
09102177564
تهرانتهران
(جنوب شرق، افسریه)
مهدی جباری شنبه الی چهارشنبه 14-20
پنجشنبه وجمعه 10-20
09211478327
تهرانتهران ـ پاکدشت خسروآبادی10-1309191916215
تهرانتهران-پاکدشت مرضیه سلیمانی16-2009338725687
تهرانتهران-پاکدشتابوالفضل شایقان10-1509194805097
تهرانتهران وشهریارامین شاه حیدر9-2109120558535
09100207052
www.313salamat.ir
تهرانشمال غرب تهران مهدی منصوریان شنبه الی پنجشنبه
21:30– 16:30و 14-10
09129626232
02146087994
تهرانجنوب شرق تهرانصادق پریاری9-2109194563368
تهرانشهرستان پردیس
(بومهن)
مسعود کرامتی18-2109028026486
تهرانقرچک_شمیراناتحامد قلعه نوی17-2209055975742
09352510547
تهرانقرچکحسین محرمی9-2209102218762
09358876166
تهرانقرچک
(شهرک گلها)
فریبا شیروانی10-1109191919484
تهرانقرچکسمیه عظیمی9-2309210310491
تهرانقرچکرقیه نوری حصاری14-1809109252611
تهرانورامینمرتضی کریمی نیا09198665418
چهار محال
بختیاری
شهر کردرضا نظر پور*09191475110
چهار محال
بختیاری
شهر کردمحمد جواد ترکی09175930719
چهار محال
بختیاری
لردگان گودرز فتاحی 09136752148
09132832381
چهار محال
بختیاری
لردگانسید هادی علوی09139880801
تلگرام :
@teb_vahyani_felar
d110
خراسان رضویمشهد مقدسمحمد هادی
مرادی*
09353818866
خراسان رضویمشهد مقدسحمید رضا مزاری09353318200
خراسان رضویمشهد مقدس سید علی خلیلی09377892882
خراسان رضویمشهد مقدسعباس بهمدی20 _ 1709154554552
خراسان رضویمشهد مقدسزهرا مهرانی20 _ 1709154554552
خراسان رضویمشهد مقدسالناز قزلی10 _ 12 و 17 _ 2109355085444
خراسان رضویمشهد مقدستنکابنی 09124815429
خراسان رضویمشهد مقدسصغری رنجبری
(مختص بانوان)
10 _ 12 و 16 _ 1809156559783
09356559783
خراسان رضویمشهد مقدسمهدی نجفی09381570547
خراسان رضویمشهد مقدسمحمود شریفی09153104213
خراسان رضویمشهد مقدسمهدیان پور 09151237349
خراسان رضویمشهد مقدسخانم محسنی09394677095
خراسان رضویمشهد مقدسسید علی مجیدی09123607948
خراسان رضویمشهد مقدسدشتی09025559793
خراسان رضویمشهد مقدسخانم شیرعلی09335542579
خراسان رضویمشهد مقدساحمدی09157776303
خراسان رضویمشهد مقدسخانم میرازیی09354998936
خراسان رضویمشهد مقدسعلی اصغر ابراهیمی09151016775
خراسان رضویمشهد مقدسملیحه السادات
حسینی
09152219366
خراسان رضویمشهد مقدسمحمد امینیان 09159769546
خراسان رضویمشهد مقدسرضا خواجه پور09336898655
خراسان رضویمشهد مقدسمحمد محجوری09154008694
خراسان رضویمشهد مقدسمحمد علی تبریزیان09028645653
09023946677
خراسان رضویمشهد مقدسمحسن صباحی09151582840
www.saba-shop.com
خراسان رضویمشهد مقدسداوود کلیدری09028361337
09159103062
خراسان رضویمشهد مقدسسمیه لوحی09156846694
خراسان رضویمشهد مقدسخانم رئیسی09158968066
خراسان رضویمشهد مقدسخانم اعظم علیزاده15 _ 2209158798939
خراسان رضویمشهد مقدساحمد میثمی پور09381344592
خراسان رضویمشهد مقدسامیر وحیدی شجری09157286106
خراسان رضویمشهد مقدسعرب بیگی10 _ 12 و 16 _ 2009158174772
تلگرام :09392079351
خراسان رضویمشهد مقدسصادقی09355311439
خراسان رضویمشهد مقدسعباسی09157098508
خراسان رضویمشهد مقدسمرتضی داوری8 _ 2109150506880
09369134548
خراسان رضویمشهد مقدسطهماسبی09159096035
خراسان رضویمشهد مقدسصالحی09358591145
خراسان رضویمشهد مقدسخانم عبادی09304148129
خراسان رضویمشهد مقدسغلامرضا مددی*9158621358
خراسان رضویمشهد مقدسخانم حمیدی09367350469
خراسان رضویمشهد مقدس فاضلی09355624051
خراسان رضویمشهد مقدسسمیه مقدم متقی09351346486
09152071104
خراسان رضویمشهد مقدس خانم روحی09383447858
خراسان رضویمشهد مقدسعلی ایمانی فر10 _ 2309388364379
خراسان رضویمشهد مقدس
(قاسم آباد)
محمد ناطق09159176859
خراسان رضویمشهد مقدسخانم انصاری09159712009
خراسان رضویمشهد مقدس
(گلشهر)
خانم عبادی 09357964935
خراسان رضویمشهد
(قلعه ساختمان)
محمد موسی عالمی09151222316
09351242316
خراسان رضویمشهد
(آرامگاه فردوسی)
فائزه خندان9 _1209152036102
خراسان رضویمشهد مقدسآقای بهشتی09304608228
خراسان رضویمشهد مقدسلاله وش09154783921
خراسان رضویمشهد مقدسکلیدری09911875660
خراسان رضویمشهد مقدس کریمانی09370806612
خراسان رضویمشهد مقدس حوا دیمه کار11 _ 1709157060601
09354355537
خراسان رضویمشهد مقدسنرگس اکبری09333143650
خراسان رضویمشهد مقدس مهدوی09922997656
خراسان رضویمشهد مقدسرضا طیبی09357079236
خراسان رضویمشهد مقدسخانم مهرابی8 _11 و 16:30 _19:3009370225077
09049200759
خراسان رضویمشهد مقدسبابایی پور09027833929
خراسان رضویمشهد مقدسمرادی16 _ 1809395518207
خراسان رضویمشهد مقدسسهرابی9 _2109058041868
خراسان رضویمشهد مقدسخانم دوستدار09035349643
09154717348
خراسان رضویمشهد مقدس زهرا هاشمیوکیل رسمی دادگستری09155081892
خراسان رضویمشهد مقدسمریم هاشمی09158770561
خراسان رضویمشهد مقدساعظم علیزاده15 _ 2209158798939
خراسان رضویمشهد مقدسفاطمه طهماسبی9 _1109156873647
خراسان رضویمشهد مقدسگرامی09011250918
09158049614
خراسان رضویمشهد مقدسفاطمه صدری9 _ 2209033460218
خراسان رضویمشهد وروستای
کالت
صادقی09159017436
خراسان رضویگلبهارخانم بیگی09140195721
خراسان رضویگلبهارمرتضی کهنسال*09127524229
خراسان رضویبردسکن وکاشمرهادی وکیلی مقدم09039087730
خراسان رضویکاشمرمحمد علیزاده09155314840
خراسان رضویکاشمر
سبزوار
سعیده رضائی
عارفی
محمد اسماعیل زاده*
09154505793

09362724283
09396746102
خراسان رضویسبزوارمرتضی استاجی09195414501
خراسان رضویرشتخواراحمد ولی زاده09378562030
خراسان رضوینیشابورکمالی*09151009224
خراسان رضوینیشابورزهرا پرورش*13_16پاسخ به سواالت
09370193266
ارسال محصوالت
09106210862
خراسان رضوینیشابورخانم حسینی09128355330
09020398098
خراسان رضوینیشابورملیحه سادات حسینی9_2209152219366
خراسان رضوینیشابور محمد جواد راعیان09106210862
گروه پرسش وپاسخ
خراسان رضویتربت حیدریهامیر هراتی 09010573876
خراسان رضویتربت حیدریهفاطمه حیدر حسنی09356909648
خراسان رضویدرگزسمانه یوسفی(مخصوص بانوان)09364181332
خراسان رضویتربت حیدریهمحمد حسن پوشیده09155334456
خراسان رضویتربت جامدلشاد بهادری09378481793
خراسان رضویفریمان (شهر
سفید سنگ)
فریمان
حسین عطار
سمیه مفیدی
09368687634

09158027104
09368687634
خراسان رضویجویننوری09305340606
خراسان رضویقوچانکبری شاد09105697313
خراسان رضویقوچانآقای قربانی09158105947
خراسان رضویخوافبهناز عثمانی رودی10_12 و 18_2009352649835
خراسان رضویسرخسمصطفی حیدری09361311603
خراسان رضویسرخسمحبوبه میرشکاری09154049677
خراسان
جنوبی
قائنغلامرضا مددی*09158621358
خراسان
جنوبی
طبسحمید اسماعیل زاده09355202047
خراسان
جنوبی
طبسعلیرضا توفیقی09333580405
خراسان
جنوبی
بیرجندعلی حسنی*10_11 و 18_2009354687417
خراسان
جنوبی
بیرجندمحسن امیرآبادی10_13 و 18_20 09365127540
خراسان
جنوبی
بیرجندراضیه هاونگی10_12 و 18_2009010874904
خراسان
جنوبی
سربیشهمحمد حسین
حیدری
09159642365
خراسان
جنوبی
شهرستان خوسف
روستای فدشک
مریم نخعی15_1809158650417
خراسان شمالیعلی اکبر وطنخواه09159806208
خراسان شمالیبجنوردجوانوش09379076369
09158898553
خراسان شمالیبجنوردخانم ایزانلو09931686950
خراسان شمالیاسفراینحسن صالحی09388902190
خراسان شمالیاسفراینحسین صالحی09159707619
خراسان شمالیاسفراین
صفی آباد
علی صفری13:30_21شماره تماس:
09364510726
شماره تلگرام وواتس آپ :
09378500121
خراسان شمالیغلامانحسن نوباغی09205005950
خراسان شمالیفاروجسعید دشتی12_2109157776618
خراسان شمالیمانه وسملقاتسید حامد صبوری09915657350
خوزستاناهوازحامد اسماعیل زاده
خوزستاناهوازپارسافرد18_2109166155092
t.me/tebolmasominkh
z
خوزستاناهوازخانم کاظمی09160914322
t.me/tebahvaz
خوزستاناهوازمجتبی ابن عباس09019746254
خوزستاناهوازسید مهدی موسوی9_12 و18_2109331141381
09389107899
خوزستاناهوازیزدانی9_1709161114841
خوزستاناهواز حسین عبیاوی09163019194
خوزستاناهواز فرشته کریمی10_2209367209584
خوزستاناهوازمجتبی پارسافرد09374709984
خوزستاناهواز-شهریارمحسن ترکاشوند10_1409011201401
09160088094
خوزستانشوش-اندیمشک-
دزفول-شوشتر
قیلاوی زاده09165145160
t.me/teb_alhayat
خوزستانگتوندجعفری16_1709167657702
@tebeslamigatvand
خوزستانگتوندعلی نصیر نژاد*
(درمانگر)
16_1709932563997
خوزستاندزفولعلی گرامی نسب09167697132
خوزستاندزفولخانم گرامی نسب
(حجامت بانوان)
09933442604
خوزستاندزفولهاشم برازش8_1309165420966
خوزستاندزفولسجاد عندلیب09167832005
خوزستاندزفولکافیه جمالی11_2309105613317
خوزستانامیدیه شریفات09168516429
t.me/teb_eslami_om
d
خوزستانامیدیه فاطمه فارسی مران 09160383386
خوزستانبهبهانجمال الدین
منصوری
09193512885
09384922827
خوزستانبهبهاننجمه پورصفار09376227448
خوزستانبهبهانابوذر اکبریان8_2109171861774
09303177311
خوزستانبندرماهشهرشکرالله صادقی نژاد09397539774
@TebEslamiBandarM
ahshaher
خوزستانشوشاکرم وطن پرست09368195515
@shooshdaroo
خوزستانشوشاحمد مریدی09166407168
@khaneysalamat
خوزستانسوسنگردسید عادل سعیدی
نژاد*
8_2209190381107
خوزستانسوسنگردمصطفی جاللیان09914145395
خوزستانسوسنگردایوب نگراوی9_12 و 17_2009357111417
09901899459
خوزستاناندیمشکولی الله علیزاده*09225243620
خوزستاناندیمشکیحیی علیزاده09225243620
خوزستانآبادانغبیشاوی09370251136
زنجانزنجانسید هادی موسوی
زنجانی*
8-2209192416987
t.me/tebzanjan
نوبت دهی تلگرام شماره
زیر:
09109748971
09914904966
زنجانزنجانزهرا اسدی09196735930
t.me/tebtasnim
زنجانزنجان فاطمه اسدی09196735611
زنجانزنجانامیر آقاجانلو16-1709366954238
زنجانزنجانعلی صادقی* 09125418900
09909408900
t.me/tebeslami_zanj
an_markazi
زنجانزنجانمعصومه طارمی8-1409127428995
09109748971
زنجانزنجاننهضت وفا8-1409128428573
تلگرام:
@salamateevafa
زنجانابهرنوروزی09191426703
زنجانابهررضا زینل خانی10-12
16-18
09307517158
زنجانشهرستان خدا
بنده
(قیدار)
علی حاجی لو9-2009333041513
سیستان
وبلوچستان
زاهدانحمزه خسروی09158419833
09338566950
سیستان
وبلوچستان
زاهدانسرحدی09038612002
سیستان
وبلوچستان
زاهدانحسن جاودان09120125689
سیستان
وبلوچستان
زاهدانمحمد رضا کیخای
مقدم
09156398245
سیستان
وبلوچستان
زاهدانحسینی09363597964
سیستان
وبلوچستان
زابلابراهیمی مقدم09156054704
سیستان
وبلوچستان
زابلحسین شهرکی09366700909
09152915054
سیستان
وبلوچستان
زابل.ادیمیمریم بامری9-2209371926170
سیستان
وبلوچستان
هیرمندمدیری13-1709037025470
سمنانسمنان
(دامغان،
مهدیشهر)
حسن منتقمی09104892798
سمنانسمنانفرهاد حیدری09397063625
09152369159
سمنانشاهرودمژگان رضوانی09330577582
سمنانشاهرودشهربانو شاه
حسینی
09128731547
سمنانشاهرودوحیده محمدی09191730127
سمنانشاهرود سجاد کائد رحمتیآقایان:
09362722409
بانوان :
09169672952
سمنانشاهرودمعصومه نظری10-1709361211878
سمنانشاهرود وبسطام زهرا بسطامی حجامت ویژه بانوان09196123324
سمناندامغانمحترم فیضی *
خانم امین نیا
9-1209100352746
سمناندامغان ودیباج فاطمه زهرا رنگریز8-1209025124677
فارسشیراز، آباده، فسا،
بیضا، کازرون،
قائمیه، نورآباد،
حمید رضا جعفری*8-12شیراز، ارسنجان، فراشبند :
09909290446
کازرون، قائمیه، نور آباد:
09170430846
فارسلامرد محمد کرانیانی09104657576
فارسشیرازابوالفضل زارعی09369285369
فارسشیرازسجاد ایزدی سعدی21:30-2209373069335
فارسشیرازسید محمد هاشمی
بیان
09172908588
فارسشیرازسید رسول هاشمی09177060582
فارسشیرازالهام فلاح زاده9-2109173058979
فارسشیرازلیلا دینکانی7-11:30
15-17
09162990900
فارسشیرازمحقق09016225137
فارسشیراز وخرامهابراهیم مرادی09379196407
فارسشیراز،
مرودشت،زرقان،
ارسنجان،قیروکارزین،
استهبان،سعادت
شهر،فسا،داراب
مرضیه جمالی16-1709365407886
09172142382
فارسسید محمد رضا میر
قادری
09171033022
فارساقلیدنرجس سادات راسخ09170469178
فارسلارستاننوریه سروش09170640741
فارسفسا آمنه اصلی نژاد09381093140
فارسشهر بیضا افشین نوربخش09011281718
لینک کانال
@beyzateb
فارسمهرونگه دارمسعود محمدی09179821513
قزوینقزوینسید عادل سعیدی
نژاد*
09190381107
قزوینقزوینابراهیم قندی09029191357
قزوینقزوینمرضیه راهی09190381106
قزوینقزوینمحسن جارچی09034233118
09125817403
قزوینآبیکحسن اسدی09227387403
قزوینآبیکحسین محمدی10-12
17-20
09352580303
قزوینآبیکمجتبی چگینی نژاد09121816515
قمقمسید روح الله
حسینی
8-2209016332477
09387232581
www.eshafa.ir
قمقمسید محمد رضا
حسینی
09194791049
قمقمسید جواد موسوی*09904406416
t.me/tebbozendegie
eslami
قمقمآقای رسول باقری*09933923155
قمقمروح الله کریمی09361566482
قمقمعلیرضا منتظری09331453168
قمقممحمد باقری09033134999
قمقم معراج علی پور09127526190
قمقمزهرا محمدی11-1709931772074
قمقمسید عادل سعیدی
نژاد*
09190381107
قمقممعصومه نظری10-1709361211878
قمقم علی حسنی09337990707
قمقممهداد سپکتکین09398486654
قمقمثقفی10-1209198516398
قمقمسید محمد رضا
مهری
09909362796
قمقممحمد کرمی مقدم09366401223
قمقمخوش روائی10-1809191715780
قمقماشرف رزمجو09194191054
کردستانوحید خورشیدی09180042850
کردستانکامیارانیزدان کرمی8-2009055040313
کهگلویه وبویر احمدیاسوجمحمد منصوری8-2209178452056
t.me/mohammad_
mansooriy
کهگلویه وبویر احمدیاسوججمال الدین
منصوری
09193512885
09384922827
کهگلویه وبویر احمدیاسوجامین الله باقری
فرد
09365520030
کهگلویه وبویر احمدیاسوجفریبرز خوشنگار8-2209336420203
کهگلویه وبویر احمدیاسوج
شهرستان دنا
شهرستان
مارگون
فرهاد خوشنگار09178063905
09174589938
کهگلویه وبویر احمدباشت فاطمه راهی09176275460
کهگلویه وبویر احمدگچسارانسید عادل سعیدی
نژاد*
8-2209190381107
کرمان
کرمان
سجاد اسلامی09916906940
کرمان
کرمان
طیبه حسین زاده09162798432
کرمان
کرمان
محمد علی مهدیزاده16-2009135794287
کرمان
رفسنجان-انار
کشکوییه
حسین محمدی کیا09130488562
کرمان
بمفاطمه پولادی خا18-2409133494046
کرمان
شهدادنظری09138401525
کرمان
جیرفتمحمد جواد سجری
نژاد
09133489171
کرمان
رفسنجاناکبر رنجبری09132914476
کرمان
کرمان-
رفسنجان-
بهرمان
فاطمه دهقانی
اشکذری
09011892940
کرمان
سیرجانسحر ابراهیمی09146741206
کرمان
سیرجانکاظمی17-2109913819912
کرمان
سیرجانسمیه بهرامی09140585406
شماره ایتا وواتساپ
09137686054
کرمان
زرند فاطمه محمدی09137578246
09379821725
کرمانشاهکرمانشاهمحمد جواد کرمی*8-22شماره ایتا:
09338124740
شماره نوبت دهی:
09190273012
شماره سفارشات:
09305658508
09184084548
کانال تلگرام وایتا :
@MTIK_KARAMI
کانال پرسش وپاسخ :
@MTIK_KARAMI_G
کرمانشاهکرمانشاهفریبا خمیس آبادی09183890508
کرمانشاهکرمانشاهزهرا موحد10-1809333725107
کرمانشاهکرمانشاهیزدان کرمی16-2009055040313
کرمانشاهکرمانشاه آذر قاسمی09184084548
کرمانشاهکرمانشاهفریبا کریمی
(مخصوص بانوان)
09381808523
کرمانشاهسنقرحمید رضا بشیری09185738031
کرمانشاهصحنهسعید سعادت09385125373
گلستانعلی آباد،
گرگان، گنبد
محمد زنگانه09117715881
t.me/Markaze_tebbe
slami_golestan
t.me/Tebbeslami_go
lestan
t.me/Darman_golest
an
گلستانگرگان
چالوس
ونوشهروشهسوار
ابوالفضل عباسی9-12 تماس
18-22 حضوری
09353955588
09902905750
لینک گروه تلگرامی :
t.me/tebshomal558
8
گلستانگرگانخدیجه عسکری09119690080
گلستانگرگانموسی مرجانی17-2209119004260
09011483452
گلستاننوشهر وچالوسخانم نادری09385817094
گلستانکمیل*09028430292
@tebolaemeh124
گلستانآزادشهرخان احمدی09119764815
گلستانآزادشهرخداشاهی09333192032
گلستانمینودشتسید علی قاضوی9-13
17-21
09117302618
گلستانگالیکشکبری شیخی
کوهسار
10-14
16-20
09114091531
گلستانگنبدکاووساعظم بیگی
(حجامت بانوان)
10-12
18-21
09906553255
گلستانگنبدکاووسمنیره منصور سمائی09114517382
گلستانبندر ترکمن
وحومه
(بخش
کوهسارات)
احمد فرامرزی17-2209117035619
گلستانکلاله نرگس قائینی9-13
16-21
09331915365
گیلانمرتضی کهنسال*09127524229
فروشگاه محصوالت :
09116208335
تلگرام :
@TEB_ISLAMIGILAN
گیلانلنگرودآقای محمد نیا*09119457382
09117212258
گیلانلنگرودسحر السادات عباسی9-1709399289944
گیلانرشتصدیقه دلیری*9-12
16-19
ارسال پیامک :
09390713996
پاسخگویی اینستاگرام :
@organik_013
گیلانرشتمحمد صبوری18-2109117577789
گیلانرشتیاسر آذرپرند9-2109115189453
گیلانرشتمرتضی امانیشماره تماس :
09114624606
شماره ارتباط در فضای مجازی:
09309851571
گیلانرشتخانم چوبدار10-2209307828661
گیلانرشتخانم میرزایی09055781365
گیلانرشتمهدی نعیمی09388362233
شماره واتساپ
09192810063
گیلانرشت مژگان خانزاده09118305503
گیلانبندرانزلیحق شناس09116208335
گیلانخشکبیجارزهرا طهماسبی09114011241
گیلانلاهیجاننرجس بنیاد سیگارودی9-13
16-20
09396373651
گیلانلاهیجانمحمد مهدی بنیاد
سیگارودی
9-13
16-20
09111406317
تلگرام :
@Tebeslami_lahijan
گیلانصومعه سرا، فومن،
ماسال، تالش، هشتپر
هاجر علی نژاد09364244047
گیلانتالش (بخش حویق) سید یونس اعجازی09909871399
لرستانخرم آبادسجاد کائد رحمتی09362722409
لرستانخرم آباداحمد مریدی09166407168
لرستانخرم آباداکرم وطن پرست09368195515
لرستانخرم آبادخانم پروانه گله
داریان
17_ 180992008574
لرستانخرم آبادخانم زینب مومن
زاده
10_ 12 و 16_ 2009904544232
لرستانخرم آبادپروانه گله داریان17_ 180992008574
لرستاندورودمحمد سپهریان09374072915
لرستانالیگودرزعلیرضا رضوانی 09337100305
لرستانبروجردمهدی گودرزی16_ 17آدرس پیام رسان ایتا:
@eslamteb313
09399428877
لرستانبروجردخانم معصومه
رشنو*
10_ 1209030381724
کانال
@TEBEASLAME313
مازندرانمحمودآباد ـ آملسید علی عباسپور09112134618
مازندرانبابل ـ قائمشهرآقای عباس غلامپور*09121717118
مازندرانقائمشهراکبر رنجبری09132914476
مازندرانقائمشهرمیرهاشم رنجبر10_ 2009039102990
مازندرانبابلآقای علی نژاد09115231429
مازندرانمازندرانپوریا داداشیان*09338679774
مازندرانبهشهرآقای شجاعی09101052790
مازندرانساری صابر09116418824
مازندرانساریزهرا یوسفی09055960761
مازندرانآملزنجانی09190674946
مازندرانسوهانیان09111006538
مازندرانرویانرویانیان17_1909119158327
مازندراننوشهرحسین طرقی09111951073
09111953272
مازندراننوشهرخزاعی09115842565
مازندراننور زینب فالحیان8_22 09118531043
مازندرانتنکابنآزاده افشانی09902034686
09335408108
مازندرانتنکابنجواد آذریان10_1709119947578
مازندرانرامسرقاسم پور09112136848
مازندرانبابلچمران باباجانپور 8_ 2209123963099
09116410263
مازندرانبابل کمیل قبادی09214939199
مازندرانبابلعالمه علیخانی 09117766122
مازندرانبابلصدیقه دلیری*9_12 و 16_ 19ارسال پیامک :
09390713996
پاسخگویی اینستاگرام :
@organik_013
مازندرانبابلزمان خورشیدی09117172464
مازندرانچمستانخورشید رحمانی09111200778
مازندرانساری، قائمشهرهادی بخشی فر13_14 و 21_2209118502265
@atarie_tabiat
مازندرانچالوس هادی روشناس09112122546
مازندرانچالوس بی بی طبری 09111953272
مازندرانفریدونکنارمنصوره دشتی09111188669
مازندرانفریدون کنار وسرخ
رود
خانم نیکپور09116320613
مازندرانفریدونکنارمصطفی علی پور09119086169
مازندرانمحمود آبادسیما کریمی09112222095
مازندرانمحمود آبادلاله ظهیری09112206691
مازندرانمحمود آبادحمیده فتحی کناری09113218454
مازندرانسرخرودمنصوره دشتی09111188669
مازندرانبابلسرمصطفی علی پور09119086169
مازندرانگتابسید ناصر سجادی09113115950
مرکزیاراک وفراهانعلی بورقانی فراهانی10_ 13 و 17_ 2209302680843
مرکزیاراکنفیسه میرزایی09189591294
مرکزیاراکمعصومه جلایری11_1909188623127
مرکزیشهرستان محلاتخانم مریم غلامی10_1609378548164
هرمزگانحمیده بهرامیان*10_13 و16_1809900543867
هرمزگانمینابسلطانی09175926571
هرمزگانحاجی آباد ومینابصابری17_2109176461633
هرمزگانحاجی آبادجعفریجعفری
هرمزگانبندر لنگه عماریهمه روزه : 16-19
پنج شنبه: 9_13 و 18_21
09173616461
هرمزگانقشمیزدان نسب09306210759
t.me/tebyazdan14
هرمزگانمیناب فاطمه صیادی نسب16_2109179458206
09034289536
هرمزگانمینابذاکری کردری9_13 و 16_2109179766950
هرمزگانمینابمحمد کردری9_13 و 17_2109018268004
هرمزگانمینابسید هادی هاشمی11_2109217471193
هرمزگانایسینراضیه فکری09021421367
هرمزگانتازیانسهیلا عامری09177693110
هرمزگانبندرعباسخانم معصومه رشنو*10_1209030381724
کانال
@TEBEASLAME313
هرمزگانبندر عباسمحدثه عمویی*16_2009903493617
هرمزگانبندر عباسمرتضی داوطلب*12_2009379328043
09217673617
هرمزگانبندرعباسمهدی سعیدی زاده09021342657
هرمزگانبندرعباسسید محمد مومنی
نوحدانی
8_12 و16_2109174675702
همدانهمدانسعید جواهری10_2209182113353
09184023671
همدانهمدانصالح سلطانی مصور9_17 و 19_2109186721269
همدانکبودرآهنگالهام جعفری
فرشته هاشملو
11_12 و 20_2209180124489
09184951494
09367531709
همدانملایر09184951494
09367531709
09358320090
09109513295
09356341429
یزدیزدیحیی آیت اللهی*
یزدیزدصفا حاجی عابدی14_2109133530084
یزدیزدمحبوبه انتظاری09130532699
یزدیزدحسن جلالی9_12 و 16_2009131597818
یزدیزدمحمد حیدریان نژاد
یزدی
21_2209355248681
یزدیزدحسین فخرآبادی15_2209131535047
09138603716
یزداردکانثقفی*10_1209127480818
09198516398
یزدمیبدآقای پرنیان09902219158
یزدتفتکرمی20_2109132514103
یزدابرکوهالهام سربازی20_2209903114346