روش ساخت انواع سویق

امام صادق (ع) فرمود: سویق به دستور وحی از جانب خدا درست شده است و غذای پیامبران و بهترین غذاست. سویق از...
X