درمان بیماری های گوش

روغن گوش + انقوزه (به اندازه دو نخود از انقوزه را در روغن گوش حل کرده، سپس انقوزه را کنار گذاشته و...
۱-پیشگیری از آن به این صورت است که هنگام خواب،پنبه در گوش بگذارید. ۲-روغن سداب (فیجن). ۳-روغن خردل.
۱- دستور پنیر کهنه (مقداری پنیر محلی را مدتی خارج از یخچال بگذارید تا خشک و سفت شود، سپس آسیاب کنید، سپس...
۱-داروی شافیه ۲۰ ماهه را با کندر مخلوط کنید و در گوش بریزید. ۲ -روغن سداب در گوش بریزید. ۳ -گفتن تسبیحات...
۱-داروی شافیه بیست ماهه. ۲ -روغن گوش (سداب فیجن).
۱-روغن سداب(فیجن): شب ها دو قطره در گوش بچکانید،سنگینی گوش را برطرف میکند و درد گوش را تسکین میدهد.این دارو برای تمام...
X