بخوانیم

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی را مرحوم حاج شیخ عباس قمی(ره) در کتاب شریف مفاتیح الجنان ضمن اعمال عصر روز جمعه آن را...
X