روش ساخت انواع سویق

طریقه درست کردن سویق
امام صادق (ع) فرمود: سویق به دستور وحی از جانب خدا درست شده است و غذای پیامبران و بهترین غذاست. سویق از...
X