مراکز درمانی طب اسلامی

مراکز طب اسلامی مورد تایید دفتر آیت الله تبریزیان

استانشهرستاننمایندهشماره تماس
آذربایجان شرقیهشترودجناب آقای وهب شیری09368137594
آذربایجان شرقیهشترودجناب آقای محمد فروغی09141243836
آذربایجان شرقیمرندجناب آقای اصغر اسماعیل پور09901273927
آذربایجان شرقیمراغهجناب آقای فرزاد لوحی وش۰۹۳۹۳۲۰۹۵۹۸
آذربایجان شرقیقره آقاجسرکار خانم فاطمه پاشایی09193588752
آذربایجان شرقیتبریزجناب آقای جواد حاجوی09145773482
آذربایجان شرقیتبریزجناب آقای علی عبادی09333815821
آذربایجان شرقیتبریزجناب آقای وحید قادری09148887276
آذربایجان شرقیبنابجناب آقای مهدی مهدی نیا ۰۹۹۰۷۶۷۰۹۲۹
آذربایجان شرقیآذرشهرسرکار خانم فاطمه نصیری09044628504
آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیسید رسول رضوی نیا۰۹۱۴۷۵۶۰۰۲۶
آذربایجان غربیمیاندوآبجناب آقای سعید داوودی09396723893
آذربایجان غربیمیاندوآبجناب آقای عزت الله موظف09148728792
09031269170
آذربایجان غربیشاهین دژ
جناب آقای رضا امامی۰۹۱۴۸۰۸۳۵۷۱
۰۴۴۶۳۲۷۱۸۰
آذربایجان غربیشاهین دژ
جناب آقای محسن بلندی
آذربایجان غربیارومیهجناب آقای دکتر محمد رضا قربان نژاد09141861673
۰۴۴۳۳۴۳۶۴۸۰
آذربایجان غربیارومیهجناب آقای هدایت سینا فرد09918079965
اردبیلمشکین شهر
جناب آقای جواد قهرمان زاده۰۹۱۴۷۵۴۲۳۶۵
۰۴۵۳۳۷۲۹۵۰۳
۰۴۵۳۲۵۴۶۲۶۷
اردبیلدروازه مشکینجناب آقای حمیدرضا جمالی09147456253
اردبیلاردبیلجناب آقای جواد باروق09147542365
اردبیلاردبیلجناب آقای مهدی بنیادی۰۹۳۷۷۹۵۰۰۵۲
اردبیلاردبیلسرکار خانم سیده راضیه هوشیاد سادات09149883979
09144569204
اردبیلاردبیلجناب آقای کیوان افتخاری۰۹۱۴۳۵۵۴۴۸۰
اردبیلاردبیلجناب آقای سعید شهبازی09383371942
09015105564
اصفهان
مبارکهجناب آقای علی اسدی۰۹۱۳۹۷۶۰۶۹۶
۰۹۲۱۶۸۸۳۰۶۷
اصفهان
خمینی شهر
جناب آقای سعید کبیری09139137653
۰۹۱۰۰۹۸۷۶۵۰
اصفهان
اصفهان
جناب آقای رسول باقری۰۹۱۳۲۱۳۸۷۵۰
03037885662
۰۹۱۳۱۷۶۲۸۳۸
اصفهان
اصفهان
سرکار خانم اشرف زمانی03134592480
۰۹۹۲۳۲۳۷۹۳۳
اصفهانبهارستانجناب آقای سعید نصری نصرآبادی09103140776
اصفهاننجف آبادسرکار خانم فاطمه حبیب اللهی09193587295
اصفهاننجف آبادسرکار خانم فرشته میرزایی09387826806
09162383180
اصفهانکهریزسنگسرکار خانم زهره براتی09909483027
اصفهاناصفهانسرکار خانم نرجس سادات راسخ09900743619
اصفهاناصفهانسرکار خانم بهناز نصیری09308964731
09133599855
اصفهاناصفهانجناب آقای سینا نیری09911766403
اصفهاناصفهانجناب آقای محمد جواد ترکی09175930719
اصفهاناصفهانجناب آقای محمد صادق شیرزاد09915784011
اصفهاناصفهانجناب آقای سعید آقاجان03137447484
اصفهانخمینی شهرسرکار خانم ام البنین رنجکش09100987650
اصفهانخمینی شهرجناب آقای مصطفی رجایی09017247323
اصفهانگلپایگانجناب آقای محمد حسین منتظری09136877241
اصفهانمبارکهسرکارخانم فریبا صفایی09133358421
اصفهانمبارکهجناب آقای کیوان برومند09132387595
اصفهانمبارکهجناب آقای ابراهیم کرمی درچه09217376753
09131662961
البرزکرججناب آقای سعید هاشم پور۰۹۳۳۵۰۴۹۹۹۴
09905428353
البرزکرججناب آقای احمد ناصری۰۹۱۸۷۱۰۳۰۶۸
البرزکرججناب آقای سید علی مجیدی۰۹۱۲۳۶۰۷۹۴۸
09300669957
البرزکرججناب آقای حسین نجفی فرد09125614312
البرزکرججناب آقای سید احسان زمانی زاده09192710548
البرزکرججناب آقای علی اصغر محمدی09363493634
البرزکرجسرکار خانم مریم رستمی090110529264
البرزساوجبلاغجناب آقای سید مرتضی موسوی09359971911
ایلامچرداولسرکار خانم بتول انوری09909967523
ایلامدره شهرسرکار خانم حدادی09180860456
ایلامسرکار خانم زهرا موحد09305658508
بوشهربوشهرجناب آقای حمید رضا جعفری۰۹۱۷۹۲۳۰۴۴۶
۰۹۱۷۰۴۳۰۸۴۶
۰۹۰۵۳۰۲۷۶۳۰
بوشهربوشهرجناب آقای حسین شاه زیدی09170990227
بوشهربوشهرجناب آقای سید محمد رضا حسینی بوشهری۰۹۹۰۲۹۲۰۷۲۷
۰۹۱۹۴۷۹۱۰۴۹
بوشهربرازجانجناب آقای کامران کاویان پور09037360426
بوشهربندر کنگان
جناب آقای زارع۰۹۱۷۴۱۱۳۳۰۳
تهرانبهارستانجناب آقای حبیب الله نوری09338283265
تهرانشهر قدسسرکار خانم هاجر علی نژاد09364244047
تهرانورامینجناب آقای مرتضی کریمی نیا ۰۹۱۹۸۶۶۵۴۱۸
تهرانتهرانجناب آقای جواد جلالی09901804882
09125004677
تهران تهرانجناب آقای علی باقری09384848768
تهرانغرب تهران
جناب آقای جمال الدین منصوری۰۹۱۹۳۵۱۲۸۸۵
۰۹۳۸۴۹۲۲۸۲۷
تهرانتهرانسرکار خانم فریده عبدی09353315473
09102930473
تهرانشهریارجناب آقای امین شاه حیدر۰۹۱۹۷۹۸۰۲۱۸
تهرانتهرانسرکار خانم سمیه اصفهانی09185891329
تهرانشهریارجناب آقای ملک قاسمی قمی۰۹۱۰۸۵۴۹۱۷۱
تهرانتهرانجناب آقای رضا ابراهیمی اصل09121546332
تهرانشمال غرب تهران
جناب آقای مهدی منصوریان09227530950
09191352595
تهرانتهرانجناب آقای علی علی پور09357524103
تهرانشمال غرب تهران
جناب آقای سید عادل سعیدی نژاد ۰۹۱۹۰۳۸۱۱۰۷
تهرانتهرانسرکار خانم فرشته سالمی رویندزق09024241869
تهرانشهرک غربسرکار خانم مرضیه راهی۰۹۱۹۰۳۸۱۱۰۶
تهرانتهرانجناب آقای حسین سرخیل09399996706
تهرانشرق تهران
جناب آقای محمد منصوری۰۹۳۶۱۶۸۸۵۲۴
تهرانتهرانجناب آقای سید جواد موسوی09037308982
تهرانشرق تهران
سرکار خانم لیلی تبریزیان۰۲۱۳۳۶۵۶۸۰۸
۰۹۰۳۱۷۸۲۱۸۱
تهرانتهرانجناب آقای محمد جواد حاجی نژاد09124762601
تهرانشرق تهران
سرکار خانم زهرا یوسفی۰۹۱۰۰۶۸۳۱۴۶
تهرانتهرانسرکار خانم مریم راهی09190381106
تهرانشرق تهران
جناب آقای محمد دیب ۰۹۳۹۶۰۳۶۱۳۷
تهرانتهرانجناب آقای مهدی کریمی09125041669
تهرانتهران
شهر ری
جناب آقای سید محسن رضوی۰۹۳۶۰۲۹۵۵۲۵
02133656808
تهرانتهرانجناب آقای مهدی صفایی09121017045
تهرانتهران
شهر ری
جناب آقای علیرضا ولی زاده۰۹۳۶۳۰۶۵۴۷۸
۰۹۱۰۲۱۷۷۵۶۴
۰۹۱۰۲۱۷۴۵۶۴
تهرانتهرانجناب آقای محمد مهدی همتی09212131103
تهرانتهران
شهر ری
جناب آقای سید جواد موسوی۰۹۰۳۷۳۰۸۹۸۲
تهرانتهرانجناب آقای ملک قاسمی قمی09108549117
تهرانتهرانجناب آقای محمد دیب09396036137
تهراندولت آبادجناب آقای میثم ترابی09193238671
تهرانتهرانجناب آقای نجف نجف زاده09111140938
تهرانشهر ریسرکارخانم سمیه ارجستانی09351087100
تهرانپاکدشتسرکار خانم معصومه خسروآبادی۰۹۱۹۱۹۱۶۲۱۵
تهرانشهر ریسرکار خانم مریم ترکاشوند09109513290
تهرانتهرانسرکار خانم زهرا یوسفی09306598975
تهرانشهر ریسرکار خانم راضیه ترکاشوند09109513295
تهرانشهریارجناب آقای امین شاه حیدر09197980218
تهرانتهرانسرکار خانم زینب یوسفی09036007406
تهرانقرچکجناب آقای حسین محرمی بنیاد آبادی09358876166
09102218762
تهرانشهر ریجناب آقای سید مرتضی غمخوار09306499049
تهرانقرچکجناب آقای حامد قلعه نوی09055975742
تهرانتهرانسرکار خانم زهره مصلی09127589046
تهرانقرچک و ورامینجناب آقای هادی ولیزده09123065478
تهرانشهر ریجناب آقای علی رضا ولی زاده09126141026
تهرانیافت آبادسرکار خانم لیلا شاهمرادی09059881633
تهرانجنوب غرب تهرانجناب آقای مرتضی محمدی۰۹۱۲۲۱۷۴۵۶۴
چهار محال و بختیاریشهرکردجناب آقای محمد جواد ترکی09175930719
چهار محال و بختیاریجناب آقای رضا نظر پور۰۹۱۹۱۴۷۵۱۱۰
چهار محال و بختیاریلردگانجناب آقای سید هادی علوی09162350801
چهار محال و بختیاریلردگانجناب آقای گودرز فتاحی09136752148
خراسان جنوبیطبسجناب آقای حمید اسماعیل زاده۰۹۳۵۵۲۰۲۰۴۷
خراسان جنوبیسربیشهجناب آقای محمد حسین حیدری09159642365
خراسان جنوبیبیرجندجناب آقای امیرآبادی۰۹۳۶۵۱۲۷۵۴۰
خراسان رضوینیشابورجناب آقای مهدی کمالی۰۹۱۵۱۰۰۹۲۲۴
خراسان رضویمشهدجناب آقای محسن صباحی۰۹۱۵۱۵۸۲۸۴۰
خراسان رضویمشهدجناب آقای علی اصغر ابراهیمی09151016755
خراسان رضویمشهدجناب آقای غلامرضا مددی۰۹۱۵۸۶۲۱۳۵۸
خراسان رضویمشهدسرکار خانم ملیحه سادات حسینی09152219366
خراسان رضویمشهدجناب آقای محمد علی تبریزیان۰۹۰۲۸۶۴۵۶۴۲
خراسان رضویمشهدجناب آقای محمد امینیان09159769546
خراسان رضویمشهدجناب آقای رضا خواجه پور09336898655
خراسان رضویمشهدجناب آقای محمود شریفی09153104213
۰۹۱۵۳۱۰۷۱۰۴
خراسان رضویچنارانجناب آقای رضا محمدی09363636067
خراسان رضویمشهدجناب آقای محمد حلی۰۹۳۹۱۸۰۰۵۴۳
خراسان رضویدرگزسرکار خانم سمانه یوسفی09364181332
خراسان رضویسبزوارجناب آقای مرتضی استاجی09362724283
خراسان رضویگلبهار
جناب آقای کهنسال ۰۹۱۲۷۵۲۴۲۲۹
خراسان رضویبردسکن و کاشمرجناب آقای هادی وکیلی مقدم09039087730
خراسان رضویقوچانجناب آقای علی اکبر وطنخواه۰۹۱۵۹۸۰۶۲۰۸
خراسان رضویکاشمرجناب آقای محمد علیزاده09155314840
خراسان رضویشاندیزجناب آقای محمد ناطق۰۹۱۵۹۱۷۶۸۵۹
خراسان رضویکاشمر و خلیل آبادجناب آقای مرتضی قلی پور09353993420
خراسان رضویسبزوارجناب آقای محمد اسماعیل زاده۰۹۳۶۲۷۲۴۲۸۳
09396746102
خراسان رضویسرخسسرکار خانم محبوبه میرشکاری09154049677
خراسان رضویمشهدداوود کلیدری09368538005
خراسان رضویتربت حیدریه
جناب آقای امیر هراتی ۰۹۰۱۰۵۷۳۸۷۶
خراسان رضویمشهدسرکار خانم سمیه لوحی09156846694
خراسان رضویرضویهسرکار خانم نرگس اکبری09333143650
خراسان رضویمشهدجناب آقای احمد میثمی پور09381344592
خراسان رضویتربت حیدریه
سرکار خانم فاطمه حیدر حسنی۰۹۳۵۶۹۰۹۶۴۸
خراسان رضویمشهدجناب آقای امیر وحیدی شجری09157286106
خراسان رضویمشهدجناب آقای جواد فاضل09157179113
خراسان رضویبینالودجناب آقای سجاد کاید رحمتی09011795967
خراسان رضویبردسکن
کاشمر
جناب آقای مجتبی قلی پور ۰۹۱۵۶۱۷۲۰۶۰
خراسان رضوینیشابورجناب آقای محمد جواد راعیان09106210862
خراسان رضوینیشابورسرکار خانم زهرا پرورش09370193266
خراسان شمالیبجنوردجناب آقای مرتضی جوانوش۰۹۱۵۸۸۹۸۵۵۳
09379076369
خراسان شمالیاسفراینجناب آقای علی کلاتی۰۹۱۹۶۶۴۰۱۶۷
خراسان شمالیاسفراینجناب آقای حسین صالحی09159707619
خراسان شمالیاسفراینجناب آقای حسن صالحی۰۹۳۸۸۹۰۲۱۹۰
خراسان شمالیجناب آقای علی اکبر وطنخواه۰۹۱۵۹۸۰۶۲۰۸
خوزستانگتوندسرکار خانم جعفری۰۹۱۶۷۶۵۷۷۰۲
خوزستانشوشترجناب آقای ملک قاسمی قمی۰۹۱۰۸۵۴۹۱۷۱
خوزستانشوشسرکار خانم اکرم وطن پرست۰۹۳۶۸۱۹۵۵۱۵
خوزستانشوشجناب آقای احمد مریدی۰۹۱۶۶۴۰۷۱۶۸
خوزستاندزفولجناب آقای علی گرامی نسب۰۹۱۶۷۶۹۷۱۳۲
خوزستانسوسنگردجناب آقای سید عادل سعیدی نژاد ۰۹۱۹۰۳۸۱۱۰۷
خوزستاندزفول جناب آقای محمد قیلاوی زاده ۰۹۱۶۵۱۴۵۱۶۰
خوزستانبهبهانجناب آقای جمال الدین منصوری۰۹۱۹۳۵۱۲۸۸۵
۰۹۳۸۴۹۲۲۸۲۷
خوزستانمانهسید حامد صبوری09915657350
خوزستانبندر ماهشهر
جناب آقای شکر الله صادقی نژاد۰۹۳۹۷۵۳۹۷۷۴
خوزستاناندیمشکجناب آقای یحیی علیزاده09225243620
خوزستاناهوازجناب آقای عبدالرحیم پارسافر۰۹۱۶۶۱۵۵۰۹۲
خوزستاناهوازجناب آقای سید مهدی موسوی09331141381
خوزستانامیدیهسرکار خانم فاطمه فارسی مران09160383286
خوزستانبهبهانسرکار خانم نجمه پور صفا09030967803
خوزستاناندیمشکجناب آقای ولی الله علیزاده۰۹۳۸۲۵۵۹۲۸۶
خوزستاندزفولجناب آقای هاشم برازش09165420966
خوزستانامیدیهجناب آقای مسعود شریفات ۰۹۱۶۸۵۱۶۴۲۹
خوزستانذزفولجناب آقای سجاد عندلیب09167832005
زنجانزنجانجناب آقای سید هادی موسوی زنجانی۰۹۱۹۲۴۱۶۹۸۷
زنجانزنجانسرکار خانم زهرا اسدی۰۹۱۹۶۷۳۵۹۳۰
زنجانزنجانجناب آقای امیر آقاجانلو ۰۹۳۶۶۹۵۴۲۳۸
زنجانزنجانجناب آقای علی صادقی۰۹۱۲۵۴۱۸۹۰۰
۰۹۹۰۹۴۰۸۹۰۰
سمنانسمنانجناب آقای ابوالفضل موسوی۰۹۱۱۷۱۲۹۳۲۲
سیستان و بلوچستانزاهدانجناب آقای حمزه خسروی۰۹۱۵۸۴۱۹۸۳۳
سیستان و بلوچستانزابلجناب آقای ابراهیمی مقدم ۰۹۱۵۶۰۵۴۷۰۴
فارسلامرادجناب آقای محمد کرانیانی۰۹۱۰۴۶۵۷۵۷۶
فارسشیرازجناب آقای ابوالفضل زارعی۰۹۳۶۹۲۸۵۳۶۹
فارسجناب آقای سید محمد رضا میرقادری۰۹۱۷۱۰۳۳۰۲۲
قزوینآبیکجناب آقای حسن اسدی۰۹۲۷۳۸۷۴۰۳
قزوینجناب آقای قدیری۰۹۰۳۲۸۷۱۰۷۷
قزوینجناب آقای سید عادل سعیدی نژاد۰۹۱۹۰۳۸۱۱۰۷
قمقمجناب آقای محمد غفاری ۰۹۳۶۸۵۱۶۰۹۹
قمقمجناب آقای سید روح الله حسینی۰۹۰۱۶۳۳۲۴۷۷
قمقمسرکار خانم اشرف رزمجو۰۹۱۹۴۱۹۱۰۵۴
قمقمسرکار خانم معصومه نظری۰۹۱۹۱۵۴۴۳۸۷
قمقمجناب آقای روح الله کریمی۰۹۳۶۱۵۶۶۴۸۲
قمپردیسانجناب آقای مهداد سپکتکین۰۹۳۹۸۴۸۶۶۵۴
کردستانجناب آقای وحید خورشیدی۰۹۱۲۷۵۸۱۴۹۳
کرمانکرمانجناب آقای دکتر سجاد اسلامی ۰۹۹۱۶۹۰۶۹۴۰
کرمانشهدادجناب آقای نظری۰۹۱۳۸۴۰۱۵۲۵
کرمانرفسنجانجناب آقای حسین محمدی کیا ۰۹۱۳۰۴۸۸۵۶۲
کرمانبمجناب آقای احمد خواجه پناه۰۹۱۳۶۵۰۵۷۷۴
۰۹۳۹۱۸۹۴۳۵۳
کرمانشاهجناب آقای محمد جواد کرمی۰۹۳۳۸۱۲۴۷۴۰
کرمانشاهسرکار خانم زهرا تیراژه۰۹۳۳۳۷۲۵۱۰۷
کهگلویه و بویر احمدیاسوججناب آقای منصوری۰۹۱۷۸۴۵۲۰۵۶
کهگلویه و بویر احمدیاسوججناب آقای جمال الدین منصوری۰۹۱۹۳۵۱۲۸۸۵
۰۹۳۸۴۹۲۲۸۳۷
کهگلویه و بویر احمدگچسارانجناب آقای سید عادل سعیدی نژاد۰۹۱۹۰۳۸۱۱۰۷
گلستانگرگانجناب آقای محمد زنگانه ۰۹۱۱۷۷۱۵۸۸۱
گلستانگرگانجناب آقای مهدی سالاری۰۹۱۱۷۶۷۶۶۲۶
گلستانگرگانجناب آقای کمیل۰۹۰۲۸۴۳۰۲۹۲
گلستانآزادشهر
گنبد کاووس
سرکار خانم خان احمدی۰۹۱۱۹۷۶۴۸۱۵
گیلانلنگرودجناب آقای محمدی نیا۰۹۱۱۹۴۵۷۳۸۲
گیلانرشتسرکار خانم صدیقه دلیری۰۹۳۹۰۷۱۳۹۹۶
گیلانجناب آقای کهنسال۰۹۱۲۷۵۲۴۲۲۹
گیلانجناب آقای حق شناس ۰۹۱۱۶۲۰۸۳۳۵
لرستانخرم آباد
جناب آقای سجاد کائد رحمتی۰۹۳۶۲۷۲۲۴۰۹
لرستانخرم آباد
جناب آقای احمد مریدی۰۹۱۶۶۴۰۷۱۶۸
لرستانخرم آباد
سرکار خانم اکرم وطن پرست۰۹۳۶۸۱۹۵۵۱۵
مازندراننورسرکار خانم مرادپور۰۹۳۸۵۸۱۳۲۹۱
مازندرانمحمود آباد
آمل
حجت الاسلام سید علی عباسپور۰۹۱۱۲۱۳۶۸۴۸
مازندرانمحمود آباد
آمل
سرکار خانم زنجانی۰۹۱۹۰۶۷۴۹۴۶
مازندرانساریسرکار خانم صابر۰۹۱۱۶۴۱۸۸۲۴
مازندرانساریجناب آقای هادی بخشی فر۰۹۱۱۸۵۰۲۲۶۵
مازندرانرویانسرکار خانم رویانیان۰۹۱۲۰۸۷۳۷۳۵
مازندرانرامسرسرکار خانم قاسم پور ۰۹۱۱۲۱۳۶۸۴۸
مازندرانچمستانسرکار خانم خورشید رحمانی۰۹۱۱۱۲۰۰۷۷۸
مازندرانچالوسجناب آقای هادی روشناس ۰۹۱۱۲۱۲۲۵۴۶
مازندرانتنکابنسرکار خانم ملکی ۰۹۳۳۵۸۲۲۴۱۳
مازندرانبهشهرجناب آقای شجاعی۰۹۱۰۱۰۵۲۷۹۰
مازندرانبابل
قائمشهر
جناب آقای عباس غلامپور۰۹۱۲۱۷۱۷۱۱۸
مازندرانبابل
قائمشهر
جناب آقای علی نژاد۰۹۱۱۵۲۳۱۴۲۹
مازندرانبابل
قائمشهر
جناب آقای چمران باباجانپور ۰۹۱۲۳۹۶۳۰۹۹
مازندرانجناب آقای پوریا داداشیان۰۹۳۳۸۶۷۹۷۷۴
مرکزیاراکسرکار خانم جمیله صالحی۰۹۳۸۳۱۳۸۹۵۶
هرمزگانمینابسرکار خانم سلطانی۰۹۱۷۵۹۲۶۵۷۱
هرمزگانمینابجناب آقای ذاکری۰۹۱۷۹۷۶۶۹۵۰
هرمزگانقشمجناب آقای سجاد یزدان نسب۰۹۳۰۶۲۱۰۷۵۹ َ
هرمزگانحاجی آباد
جناب آقای صابری۰۹۱۷۶۴۶۱۶۳۳
هرمزگانحاجی آباد
جناب آقای جعفری۰۹۱۷۹۳۷۳۳۷۲
هرمزگانبندرعباسسرکار خانم عموئی ۰۹۹۰۳۴۹۳۶۱۷
هرمزگانسرکار خانم حمیده بهرامیان۰۹۹۰۰۵۴۳۸۶۷
همداننهاوندجناب آقای مهدی زرینی۰۹۳۳۷۴۱۷۶۰۳
همداننهاوندجناب آقای احمد ناصری۰۹۱۸۷۱۰۳۰۶۸
یزدمیبدجناب آقای محمد علی پرنیان۰۹۹۰۲۲۱۹۱۵۸
یزدتفتجناب آقای کرمی۰۹۱۳۲۵۱۴۱۰۳
یزدبافقجناب آقای انصاری۰۹۱۰۳۳۴۳۰۲۴
یزداردکانجناب آقای ثقفی۰۹۱۲۷۴۸۰۸۱۸
یزدجناب آقای مسلم زاده ۰۹۹۰۵۸۳۶۰۹۳
یزدجناب آقای یحیی آیت اللهی۰۲۵۳۲۹۲۸۲۲۱