طبع (مزاج) صفرا

علائم تشخیص غلبه مزاج صفرا
صفرا گرم وخشک است و نشانه های آن عبارت است از:
۱.زردی صورت
۲.گرگرفتن(بدن سرد است ولی از درون احساس گرما میکند و آتش میگیرد)
اگر بیرون بدن گرم باشد، نشانه غلبه خون است.
۳.رطوبت و تشنگی زیاد(صفرا چون گرم و خشک است،باعث تشنگی میشودو زیاد آب خوردن سبب رطوبت در بدن میشود)
۴.تعرق زیاد و آب ریزی دهان در خواب به خاطر زیاد مصرف کردن آب است.
۵. بلبله:در بلبله وسوسه قلبی است،فرد دچار وسوسه فکری میشود و ناراحت است.در وسوسه قلبی وسوسه و تحریک درونی است و همیشه در جنب و جوش و شتاب است و از درون آرامش ندارد و با خودش حرف میزند.
۶.اختلاط عقل:گاهی سبک عقلی میکند و تمرکز خوبی ندارد و سربه هواست.
۷.تندی و عصبانیت.
۸.دوره ۱۵-۴۰ سالگی،اوج غلبه صفرا و سال های نیرومندی و قدرت انسان است.اگر فرد در این سن بیمار شود،معلول صفرا است.
۹.فصل تابستان چون گرم و خشک است،فصل غلبه صفراست.بیشتر داروهای تابستان صفرابر است

علائم اخلاقی غلبه صفرا
۱.تندی و عصبانیت
۲.کارهای ناشایست و شیطنت
۳.نافرمان و متکبر است(اگر کاری را به او بسپاری،یا آن را انجام نمیدهد یا خلافش را انجام میدهد)
۴.عجله در کارها

درمان غلبه صفرا
صفرا، ماده تلخ و مایل به زردی است که در تمامی بدن وجود دارد.زیادی آن در کیسه صفرا میریزد و از کیسه صفرا به روده ها سرازیر میشود و به هضم غذا کمک میکند و باز جذب بدن میشود.اگر صفرا در بدن زیاد شود، سبب عصبانیت و گرمی بدن میشود.درمان غلبه صفرا عبارت است از:
۱.سویق عدس (سویق عدس ،سرد است و برای درمان صفرا و تشنگی و هفتاد نوع بیماری نافع است)
۲.سرکه(سرکه، مره را میشکند،صفرا را خاموش میکند و قلب را زنده میسازد)
۳.آلوی سیاه
۴.ماهی تازه
۵.آب سرد
۶.خوردن غذاهای سرد
۷.استراحت و نگاه کردن به افرادی که بسیار دوستشان دارد
۸.داروی شافیه سه ماهه
۹.صفرابر

پست‎های مرتبط:

طبع (مزاج) سودا

علائم تشخیص غلبه مزاج سودا سودا سرد و خشک است...

طبع (مزاج) بلغم

علائم تشخیص غلبه مزاج بلغم بلغم سرد و مرطوب است...

طبع (مزاج) دَم یا خون

علائم تشخیص مزاج دم(خون) خون گرم و مرطوب است و...