درمان بیماری های چشم

سندروم دوئین چشمی

سندروم دوئین(Duane Syndrom) نوعی انحراف چشم مادر زادی است که اغلب سبب می شود چشم ، توانایی حرکت به سمت بیرون (یکی از طرفین)را از دست بدهد و درمان آن عبارت است از:

1-روغن بنفشه پایه زیتون به سرو ابرو

2-سرمه کافوری

3-قطره عفونت چشمی

4-سرمه اثمد

5-تقویت عصب

دیدگاهتان را بنویسید