درمان بیماری های چشم

درمان گل مژه

گل مژه شبیه ورم است.درمانش عبارت است از:

1-سرمه کافوری؛
2 – نمک: مالیدن نمک روی گوشت های اضافی سبب از بین رفتن آنها میشود.
3 – مالیدن داروی اورام روی موضع

4-سرمه اثمد

دیدگاهتان را بنویسید