درمان بیماری های چشم

درمان لرزش چشم

لرزش چشم(نیستاگموس) به پرش های غیر ارادی، مداوم و ناگهانی چشم گفته می شود که با شروع آن چشم ها در می آیند. درمان عمومی آن عبارت است از:

1-روغن بنفشه پایه زیتون به سر ابرو

2-شافیه با آب باران 

3-سرمه توتیا

دیدگاهتان را بنویسید