درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان سرطان نای و حنجره

یک قاشق مربا خوری عسل + هفت عدد سیاهدانه آسیاب شده را در یک لیوان آب حل کنید و غرغره کنید
جامع و عسل ۵ (هر شب قبل از خواب یک داروی جامع + یک قاشق غذا خوری عسل + یک لیوان آب ولرم مخلوط کرده و غرغره
کنید )
ثفا ۳ با آب صاف کننده صدا ۵
طرز تهیه آب صاف کننده صدا: یک قاشق مربا خوری از داروی صاف کننده صدا را در یک لیوان آب حل کنید ، هر وعده داروی ثفا را با یک لیوان
فوق مصرف کنید
ثفا ۳ با آب نخود (بعد از اتمام ثفا با آب صاف کننده صدا شروع به مصرف کنید)
هر وعده داروی ثفا را با یک لیوان آب نخود مصرف کنید
دوقاشق نخود را در دو لیوان آب بخیسانید و سپس بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید،
سلعه ۵
داروی حضرت رسول ص ۵ با آب نخود ( ۱۵ روز اول)
هر وعده داروی حضرت را با یک لیوان آب نخود مصرف کنید
دوقاشق نخود را در دو لیوان آب بخیسانید و سپس بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید،
داروی حضرت رسول ص ۵ با آب صاف کننده صدا ۲ ( ۱۵ روز دوم)
طرز تهیه آب صاف کننده صدا: یک قاشق مربا خوری از داروی صاف کننده صدا را در یک لیوان آب حل کنید ، هر وعده داروی حضرت را با یک
لیوان فوق مصرف کنید
جامع ۳ با آب نخود (سه شب اول)(هر شب یک داروی جامع + یک لیوان جوشانده نخود، سه شب متوالی ) دوقاشق نخود را در دو لیوان آب
بخیسانید و سپس بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید،
جامع ۳ با آب صاف کننده صدا ۱ (سه شب دوم)
طرز تهیه آب صاف کننده صدا: یک قاشق مربا خوری از داروی صاف کننده صدا را در یک لیوان آب حل کنید ، هر شب یک داروی جامع را با یک
لیوان فوق مصرف کنید، سه شب متوالی قبل از خواب
ژل رویال و عسل (هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری عسل و ژل + هفت عدد سیاهدانه (حتما با قاشق پلاستیکی یا چوبی استفاده شود)
دستور ورم

دیدگاهتان را بنویسید