درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان تغییر و لحن صدا

1-جامع 3 با آب نخود (هر شب یک داروی جامع + یک لیوان جوشانده نخود، سه شب متوالی )
دوقاشق نخود را در دو لیوان آب بخیسانید و سپس بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید،
2 – انقوزه (هر روز دو نخود از انقوزه را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و غرغره کنید )
3 – داروی صاف کننده صدا.

دیدگاهتان را بنویسید