درمان بیماری های عمومی

درمان بیماریهای اخلاقی

بعضی بیماریهای اخلاقی معلول غلبه طبایع چهارگانه است؛مانند:

عصبانیت زیاد و تندی و وسوسه قلبی معلول غلبه صفراست.

وسواس و شک و وسوسه علنی معلول غلبه سوداست.
بی حوصلگی و بی خیالی معلول غلبه بلغم است.
میل به گناه معلول غلبه خون است.

بیماریهای اخلاقی هر مزاج را میتوان با درمان آن مزاج درمان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید