درمان بیماری های زنان

حجامت در دوران بارداری

حجامت در دوران بارداری باعث آسیب به جنین میشود.

درمان کوچک بودن رحم
اذخر ۲ + خولنجان

درمان ضخیم بودن آندومتر
اذخر ۲ + فیبر رحم ۲ + سماق رومی ۲ (هر سری یک قوطی اذخر + یک قوطی فیبر رحم + یک قوطی داروی سماق رومی (داروی سماق رومی را ابتداآسیاب کنید) محتویات سه قوطی را با هم بجوشانید، و سپس طبق دستور اذخر در آب آن بنشینید )

درمان بزرگ بودن رحم
اذخر ۲ + جمع کننده

درمان کیست آندومتریوز
کیست رحم ۳ (از شب اول شروع به مصرف کنید)
تباشیر ۳ با آب سودابر ۱ (بعد از اتمام کیست رحم شروع به مصرف کنید)
طرز تهیه آب سودابر: یک قاشق مربا خوری از سودابر را در یک لیوان آب حل کنید
هر شب یک قوطی تباشیر + بک لیوان آب سودابر میل کنید، سه شب متوالی قبل از خواب

ثفا ۲ با آب شاهی (از روز اول شروع به مصرف کنید)
طرز تهیه جوشانده شاهی : دو قاشق (سبزی یا تخم) شاهی را در دو لیوان آب بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید و میل کنید
هر روز صبح ناشتا و شب قبل از خواب یک قاشق مربا خوری از داروی ثفا با یک لیوان آب شاهی مصرف شود
ثفا ۲ با آب سودابر ۲ (بعد از اتمام ثفا با آب شاهی شروع به مصرف کنید)
طرز تهیه آب سودابر: یک قاشق مربا خوری از سودابر را در یک لیوان آب حل کنید
هر روز صبح ناشتا و شب قبل از خواب یک قاشق مربا خوری از داروی ثفا را با یک لیوان فوق مصرف کنید
اذخر ۲ + تباشیر ۲
درمان سرطان تخمدان
ثفا ۳ با آب شاهی
ثفا ۳ با آب باه زنان
سلعه ۵
داروی حضرت رسول (ص) ۵ با آب شاهی
داروی حضرت رسول (ص) ۵ با آب باه زنان
قرص خون ۵
ژل رویال و عسل و سیاهدانه
جامع ۳ با آب شاهی
جامع ۳ با آب باه زنان ۱
دعای طول عمر
دعای ورم
درمان سرطان رحم
میوم رحم ۳
ثفا ۵ با آب سودابر ۲
سلعه ۵
داروی حضرت رسول (ص) ۷ با آب سودابر
جامع ۳ با آب سودابر ۱
پوستی مالیدنی ۳ (سه قوطی پوستی مالیدنی را داخل آب حل کنید و در آن به مدت سه دقیقه بنشینید)
ژل رویال و عسل و سیاهدانه
قرص خون۵

دیدگاهتان را بنویسید