درمان بیماری های زنان

امکان تغییر جنسیت

بنابر روایات،از طریق دعا کردن،تا چهارماهگی امکان تغییر جنسیت وجود دارد.این دعا در مفاتیح آمده است:
امام جعفر صادق ع فرمود اگر زنی چهارماهه باردار باشد،چهره اش را رو به قبله کن و آیه الکرسی را بخوان و دست بر پهلوی او بزن و بگو:(اللهم قد سمیته محمدا) خدایا، من نام او را محمد نام نهادم.

اگر چنین کند،خدا آن فرزند را پسر گرداند.پس اورا اگر محمد نام نهد،مبارک باشد و اگر این نام را بر او ننهد،خدا فرزند او را بگیرد یا به او ببخشد.

دیدگاهتان را بنویسید